Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 21 september 2016


Stichting Bokemei

Stichting Bokemei helpt vanaf 2002 (wees)kinderen in sloppenwijken en boerendorpen rond Accra in Ghana om naar school te gaan. De Ghanese naam 'Bo Ke Mei' betekent ‘Jij en Ik’ en staat voor samenwerking. Initiatiefnemer en voorzitter Abbey is Ghanees en woont al 33 jaar in Nederland. Hij weet wat armoede is en wil iets terugdoen voor zijn land. Samen met een trouwe groep gemotiveerde mensen. De donatie is voor het afbouwen van een schooldak. Zie de site www.bokemei.nl


Stichting EducAIDed

Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging dat concrete projecten, transparantie en intensieve samenwerking met partnerorganisaties ter plaatse leiden tot resultaat. In Nederland werken vrijwilligers die middels acties fondsen werven en voorlichting geven op scholen. De projecten in het buitenland worden uitgevoerd door lokale partners. Op dit moment is onze partner Fofcod in Zuid-Soedan leerkrachten aan het trainen om een kwaliteitsslag te maken voor zeer veel kinderen. Ondertussen zijn wij in Nederland alweer aan de slag om fondsen te werven voor het volgende project: Bouw van een school in Adipala. Onze gift is voor een toiletblok. Voor meer info zie: www.educaided.org


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 20 juli 2016


Stichting Nepalese kinderen in nood

Stichting Nepalese Kinderen in Nood verleent kleinschalige en directe hulp aan gebieden in en aan de bevolking van Nepal die de meeste ondersteuning nodig hebben. We hebben € 1.000,- gedoneerd voor de opbouw van het dorp Fulkhara. De site is www.facebook.com/nepal.hulp.1


Stichting Force

FORCE streeft er naar het groeiend aantal blinden en slechtziende kinderen en volwassenen in de ontwikkelingslanden te voorzien van (school)boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste vorm. Dan kunnen ook zij lezen, leren en in hun levensonderhoud voorzien. HVO heeft € 500,- gedoneerd voor onderwijs aan gehandicapte kinderen in Kenia. De site is www.f-force.nl


Stichting hulp aan Nubra

De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van de werken van dokter Rigzin Tundu en de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien om medische hulp te kunnen bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh in India. Wij steunen de stichting met € 500,-. Hun site is www.nubra.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 25 mei 2016


Sjaki-Tari- Us

Sjaki-Tari-Us heeft als doel om kennis en ervaring te delen met leerkrachten en ouders over het begeleiden en opvoeden van kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke beperking op Bali. De donatie is voor de bouw van twee klaslokalen. Voor meer informatie zie www.sjakitarius.nl


Reach Another foundation

Reach Another is een non-profit organisatie, werkzaam in Ethiopië. Zij streeft naar een verbeterde gezondheidszorg op het gebied van hydrocephalus en autisme. Dit doen wij met de inzet van vrijwilligers en experts vanuit Nederland en de Verenigde Staten. We schenken € 500,- voor de bouw van een school voor kinderen met autisme. Zie de site www.reachanother.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 23 maart 2016


HHCCA

De Stichting zet zich in voor o.a. een betere toekomst voor arme Congolese moeders, straatkinderen en weeskinderen. De donatie is voor de bouw van waterputten. Voor meer informatie zie www.hhcca.nl


Stichting Nepal

Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren. De donatie naar gaat naar een dovenschool die op instorten staat. Zie de site www.stichtingnepal.nl


Stichting blijvende hulp voor Roemenië

Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud van het revalidatiecentrum en het inzamelen van kleding en ziekenhuisbenodigdheden. De HVO heeft hiervoor € 1.250 gedoneerd. Hun site is www.blijvendehulpvoorroemenie.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 20 januari 2016


Stichting Bali Bundar

De Stichting biedt hulp aan arme Balinese kinderen en wil dat hun situatie in Nederland bekendheid krijgt. De donatie, € 500,- is bedoeld voor de bouw van stenen huisjes voor de doelgroep. Voor meer informatie zie www.balibundar.org


Stichting Rhiza

Hun visie is dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit vormt samen met discriminatie een groot onrecht. We doen dit door projecten aan te pakken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en beroepsgerichte trainingen voor jongeren, alsmede het verstrekken van microkredieten voor beginnende ondernemers. We schenken € 1.250 voor de bouw van toiletten in een kleuterschool in Zuid-Afrika. Zie de site www.rhiza.nl


Stichting blijvende hulp voor Roemenië

Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud van en aan het revalidatiecentrum en het inzamelen van kleding en ziekenhuisbenodigdheden. De HVO heeft € 1.000 gedoneerd. Hun site is www.blijvendehulpvoorroemenie.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 18 november 2015


Stichting HHCCA

De Vereniging HHCCA werkt mee aan de ontwikkeling van de landen in Centraal Afrika, met name in Congo. Armoedebestrijding is hierbij een speerpunt. Daarmee draagt de vereniging bij aan een duurzame sociale en economische ontwikkeling van kwetsbare groepen. De donatie van € 500,- is voor de aanleg van watertanks. Voor meer info zie www.hhcca.nl


Stichting Rural Women Foundation

Ze richten zich met name op het verbeteren van de hygiënische omstandigheden door schoon drinkwater en degelijke toiletvoorzieningen op basisscholen en ziekenhuizen in Malawi en Nigeria te bouwen. We hebben € 500,- gedoneerd voor een schoonwaterproject. Zie de site www.stichtingrwf.nl


Friends Indeed

We werken sinds 2003 in het vissersgebied in India. De kinderen daar gaan gaat een groot gedeelte niet naar school, heeft onvoldoende te eten, heeft een handicap, heeft Hiv-aids, heeft geen dak boven het hoofd. Ze hebben een aanpak ontwikkeld voor een gebied met ongeveer 10.000 kinderen: 15 afgelegen vissersdorpen aan de oostkust van India. Het gaat om goed onderwijs, water, sanitair, gezondheidszorg en armoedebestrijding De projecten versterken elkaar en dat geeft meerwaarde. HVO schenkt € 1.000,- voor waterzuivering en afvalverwerking. Hun site is www.friendsindeed.nl


Spot Tanzania

Gift van € 500,- voor een drinkwaterproject in drie dorpen. SPOT Tanzania is een Nederlandse stichting die fondsen werft en belangen behartigt voor de Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Chamavita ondersteunt dorpen in Noordoost-Tanzania bij het verbeteren van hun drinkwatervoorziening. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de drinkwatervoorzieningen. Chamavita is bezig met de oprichting van een drinkwaterbedrijf, dat de dorpen zal ondersteunen met professioneel onderhoud en beheer. Zie de site: www.spottanzania.nl


Stichting Sumbing Bibir

Kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare 'anders-zijn'. En dat terwijl het met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor. Zie www.sumbingbibir.com. HVO steunt met € 1.000,-.


Stichting vrienden van Escola de Rua

HVO steunt Stichting Vrienden van de Escola de Rua met € 500,- voor een straatschool project, ten behoeve van arme kinderen van de stad Maputo in Mozambique. Met veel vrijwilligers en een klein budget probeert de stichting de allerarmsten in dit district te helpen. Zie de site www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl


Stichting Nimba

Donatie van € 500,- voor schoolmaterialen en maaltijden. Centre Nimba is opgericht om kansarme kinderen met een lichamelijke handicap in Guinee een kans te bieden later een zelfstandig bestaan op te bouwen. Voor meer info zie de site www.nimba.nl


Stichting Nepalese Kinderen in Nood

HVO heeft € 1500,- gedoneerd voor een kindertehuis. Het gaat om een kindertehuis iets buiten het centrum van Kathmandu, waar twintig kinderen van 6 tot en met 14 jaar wonen die wees zijn, of waarvan de familieleden zover weg wonen dat ze niet voor de kinderen kunnen zorgen. In 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. 'In één klap was alles weg. Er moest weer helemaal opnieuw worden gestart met het tehuis. Inmiddels is er via een bevriende connectie een nieuw onderkomen voor de kinderen van het tehuis gevonden. Maar met het nieuwe pand alleen zijn de kinderen er nog niet. 'Ze hebben verder niets meer, geen voedsel, bed, matras, kleding, echt niets meer. Er is gebrek aan alles. Vandaar onze donatie. Er is geen site bekend.


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 9 september 2015


Malaika Kids

Malaika Kids wil de weeskinderen in Tanzania een toekomst geven; ze van straat halen en een thuis bieden. Een thuis waar ze zich veilig voelen en veilig zijn. Waar ze weer kind kunnen en mogen zijn en waar op vaste tijden een maaltijd voor hen is. Wij willen dat de kinderen kunnen opgroeien tot jonge volwassenen die zelfstandig hun leven kunnen continueren. We vullen onze missie op twee manieren in: middels het Relatives Support Program en door de bouw van Malaika kinderdorpen. HVO heeft € 2.000,- gedoneerd voor de aanschaf van een waterpomp en diverse materialen. Zie www.cbf.nl en dan zoeken naar Malaika Kids.


Stichting Pequenita

Stichting Pequenita is op 24 juni 2005 opgericht met het doel kleinschalige projecten te ondersteunen die de sociaal economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen in ontwikkelingslanden bevorderen. Pequenita betekent ‘kleintje’. Met een bijdrage van te n hoogste € 5.000,- steunt de stichting groepen vrouwen in Burkina Faso, Niger, Suriname en Zuid-Afrika. We hebben aan de stichting een bedrag gegeven van € 533,- voor de aanschaf van een kleine kiosk met vitrine. Voor meer informatie zie www.pequenita.nl


Stichting Worae Care

Stichting Worae Care staat symbool voor een gelijke, eerlijke wereld waarin voor iedereen gezorgd zal worden. Vooral in de armere landen zijn ziekenhuizen een essentieel onderdeel van die zorg. De Stichting is in samenwerking met het VU Medisch Centrum, The New Event en het Informatie Steun Punt bezig met drie hoofdzaken, Het doneren van goederen voor ziekenhuizen in Ghana, het geven van voorlichting in Nederland en Ghana en het oprichten van een kraamkliniek. Ook ondersteunen zij het onderwijs. HVO doneert een bedrag van € 1.000,- voor de renovatie van twee scholen. Zie www.stichtingworae.nl


Vrienden van de Sahel

HVO heeft € 500,- gesponsord voor herstel van een omheining en verbetering van de groentetuinen. De stichting steunt in Mali duurzame kleine projecten, die bijdragen tot de verbetering van primaire levensomstandigheden, vooral voor vrouwen. Te denken valt aan waterputten, groentetuinen, gezondheidszorg, onderwijs, het opzetten van bedrijfjes, enz. Voor meer info zie www.vriendenvandesahel.nl


Stichting Bifae Farming

Duizend Euro gesponsord voor de vervanging van de veestapel vanwege mond- en klauwzeer. Bifae is opgericht door de Kameroenese Nijmegenaar Alfred die samen met twee partners koeien heeft gekocht in Kameroen. De centrale activiteiten van Bifae zijn veehouderij, groeten- en fruitteelt en het kweken van bomen. Melk en gewassen worden gebruikt voor lokale consumptie. Bomen worden geplant om ontbossing en erosie tegen te gaan. Bescherming en verbetering van de ecologische omgeving is bij alle activiteiten een strikte randvoorwaarde. Zie www.cmo.nl en zoek dan bifae.


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 1 juli 2015


Stichting Miss IQ

HVO heeft € 500,- gedoneerd voor de aanschaf van schoolmateriaal op Curaçao. Deze stichting is een veerkrachtige en professionele organisatie die verandering wil brengen in uitzichtloze situaties waar jonge moeders met hun kinderen opgroeien. De stichting opereert vanuit Heerhugowaard. Zie www.stichtingmissiq.nl


Stichting Britt Helpt

Voor het verbeteren van een school en vervanging van schoolmateriaal hebben we € 1.000,- gesponsord. Sinds Britt 12 jaar is, is zij bezig om het leven voor Zuid-Afrikaanse kinderen beter te maken. Ze heeft twee jaar geld ingezameld en in 2014 ging ze met meerdere mensen naar Zuid-Afrika met het verzamelde bedrag, zijnde € 13.000,-. Ze hebben daar klaslokalen bijgebouwd, les gegeven, lokalen geschilderd, heel het schoolterrein opgeknapt en een conciërge aangenomen om ervoor te zorgen dat de school een gezonde en fijne en vooral schone plek blijft. Zie de site www.wereldverbeteraarvanhetjaar.nl en dan naar de Stichting Britt Helpt.


Haïti Contact Foundation

Voor de realisatie van een broodbakkerij heeft de HVO € 2.000,- gedoneerd. Sinds 2011 richt de stichting zich op het versterken van vrouwen en kinderen om te werken aan een betere toekomst. Ze ondersteunen daarbij twee grote projecten: Madame Sara en l’Athlétique d’Haïti. Voor info zie www.haiticontact.org


Stichting Mtangani

Duizend Euro geeft De HVO aan deze stichting voor de bouw van een school. Het dorp Mtangani bestaat uit 7000 inwoners en ligt in Kenia. De stichting wil door middel van diverse projecten de levensstandaard en de zelfredzaamheid van de inwoners verhogen. Speerpunten zijn, het project moet zelfvoorzienend worden, alle giften komen ten goede van de projecten, geen verzending van materialen naar Kenia en alle projecten worden door de inwoners van het dorp zelf uitgevoerd en onderhouden. Zie www.stichtingmtangani.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 13 mei 2015


Stichting Step One

We hebben € 500,- gegeven voor de bouw van klaslokalen en de afbouw van scholen in Tanzania. De stichting opereert vanuit Broek op Langedijk. Het motto van de stichting is: “Ieder kind een kans”. Voor meer info zie de site www.step-one.nu


Stichting El Arbol

Bij stichting El Arbol staan drie waarden centraal:

Er is door ons € 500,- gesponsord voor een irrigatiesysteem in Niquaracua. Zie de Site www.elarbol.nl


Samen voor Kenia

Duizend Euro hebben we gedoneerd voor een schoonwatervoorziening in een opslagtank en een tappunt in Kenia. “Samen voor Kenia” werkt vanuit Heerhugowaard en Graft-De Rijp. Voor meer info zie de site www.samenvoorkenia.jouwweb.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 11 maart 2015


Stichting Livada

Stichting Livada helpt kinderen een grondslag te leggen voor een betere toekomst voor henzelf en hun omgeving. Onze donatie gaat naar een weeshuis en een babyhospitaal. Dit wordt gesteund met € 1.000,-. Voor meer info zie www.livada.nl


Resource Link Foundation

Ten behoeven van de bevolking van Ghana het geeft de stichting voorlichting over:

Daarnaast helpt zij met praktische zaken. De gift van € 1.000,- is daarom bestemd voor lesmateriaal en waterputten. Zie de site www.rlfn.nl


Home sweet home

Home sweet home wordt gesponsord met € 1.000,- voor een zorgboerderij, weeshuis voor gehandicapten in Uganda. Geen website bekend.


Stichting Fadhili

Gift van € 500,- voor het kopen van zaden, bijvoorbeeld bonen en aardappels en daarnaast voor de aankoop van dieren. De stichting steunt onder andere projecten in: Burundi, Congo en Rwanda.

Zie de site: www.stichtingfadhili.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 20 januari 2015


Stichting Hulp aan Nubra

In Nederland heeft de familie Klooster de stichting ‘Hulp aan Nubra’ (st.HAN) opgericht. De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van de kliniek van dokter Rigzin Tundup, om de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien en medische hulp te kunnen bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh in India. Zie www.nubra.nl Voor de bouw van een tandartsenkliniek wordt € 1.000,- gedoneerd.


De gevulde waterkruik

De Gevulde Waterkruik is een particulier drinkwaterproject. Vanaf 2005 bouwen ze drinkwatertanks in Bedanda en omliggende dorpen in Guinee-Bissau. De tanks bewaren regenwater zodat de mensen in de droge tijd kunnen drinken. Zo blijft de streek bewoonbaar. Kinderen hebben veel meer kans op gezondheid en scholing. HVO steunt met € 1.500,- voor de bouw van waterputten en latrines. Kijk eens op de site www.degevuldewaterkruik.nl voor meer informatie.


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 12 november 2014


Stichting Nederland-Suriname Child Welfare Fund

De stichting reikt zoveel mogelijk hulpbehoevende en kansarme kinderen de helpende hand. Onze donatie gaat naar het opknappen van oude schoollokalen en het aanbrengen van nieuwe verlichting. Dit wordt gesteund met € 1.000,-. Voor meer info zie www.childwelfare.nl


Stichting boerderij van Nanbikay

Nambikay betekent hoop. Onze wens is om door middel van de Boerderij van Nambikay bij te dragen aan een hoopvolle toekomst voor het vroeger door oorlog geteisterde noorden en oosten van Sri Lanka. Wij doneren € 1212,- voor de aankoop van zaden en gewassen. Wilt u meer van de stichting weten zie de site www.nambikay.org


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 17 september 2014


Stichting Ghana Haarlem

Waar mogelijk probeert de stichting de ontwikkeling van Ghana te ondersteunen door hulp te bieden bij projecten in het onderwijs, gezondheidszorg, gehandicapten zorg en projecten op het gebied van hygiëne en welzijn. De gift is voor de aanleg van waterleidingen. Er is € 2.500,- gedoneerd. Zie www.ghanahaarlem.nl


Stichting De Morgenster

Stichting De Morgenster werd op 1 juli 2009 opgericht in Noordwijk, Nederland door Béatrice Aartman-Rurakubagura. Béatrice is afkomstig uit Burundi en heeft daar ervaring opgedaan met het verlenen van hulp aan kwetsbare kinderen en vrouwen. De donatie is voor het opzetten van rijstvelden voor zelfstandig onderhoud voor alleenstaande vrouwen met kinderen. Er is een bedrag van € 1.000,- aan de stichting gegeven. Voor meer info zie www.stichtingdemorgenster.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 16 juli 2014


Vrouwen Werkgroep Ghana

Donatie voor kinderdagverblijven. Boven het kinderdagverblijf kunnen de verzorgers wonen. De verblijven worden in sloppenwijken in de steden van Ghana gebouwd. De steun bedraagt € 500,-.


Stichting Samaritaan

De stichting steunt mensen in erbarmelijke situaties. In ontwikkelingslanden, rampgebieden en landen getroffen door oorlog ondersteunen we de mensen met verschillende projecten. Dit project heeft betrekking het plaatsen van bio filters voor gezond drinkwater en het opzetten van een gezondheidscentrum. HVO doneert € 1.000,-. Zie www.actie-calcutta.nl


Stichting Actie Calcutta

Stichting Actie Calcutta’ - ondersteunt al sinds 1968 kansarme kinderen in India. SAC heeft als doel deze kinderen een kans te bieden op een betere toekomst door het financieren van hun schoolopleiding. SAC steunt jaarlijks het onderwijs van circa 12.000 kinderen in dorpsschooltjes of internaten. Onze steun is voor opleiding en leermiddelen voor kinderen met lepra besmette ouders. De donatie van de HVO bedraagt € 1.000,-. Bekijk ook de site www.actie-calcutta.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 14 mei 2014


Boca Loho Foundation

De Boca Loho Foundation hebben we gesteund met € 1.000,- voor het plaatsen van zonnecellen op een watervoorziening in een dorp in Gambia. Het is een watervoorziening bij een medische post. De stichting houdt zich daarnaast bezig met de bouw van een school, het zenden van hulpgoederen en stimuleren van medische zorg. Voor meer informatie zie www.bocaloho-foundation.com


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 19 maart 2014


Stichting Swamikrouna

In Swamikrouna in Benin steunt de stichting een lokaal project. Het project bestaat uit een kraamkliniek, ziekenhuisje, put en watertoren, verbrandingsoven, buitentoiletten en huisvesting voor het medisch personeel. Het project is samen met de bewoners en een lokale architect opgesteld. Wilt u meer informatie over dit project ga dan naar: www.stichting-swamikrouna.nl De HVO steunt het project met € 2.000,-.


Creating Water Foundation

Het gaat om zogenaamde “Tacna Project”. In Zuid Peru regent het zelden. Door middel van het opvangen van water met visnetten kan er ‘s nachts 50 – 60 liter water gewonnen worden. Daarnaast wordt er gewerkt met de Waterboxx. Die helpt jonge planten om diepe wortels te maken, richting het grondwater. De HVO steunt het project met € 1.000,-. Voor meer informatie ga naar www.creatingwater.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 22 januari 2014


Stichting Vrienden van Straatkinderen, Apeldoorn (SVVS)

Wau is een stadje in Zuid Soedan, dat veel te lijden heeft gehad van de burgeroorlog. De stad telt daarom een hoog aantal weeskinderen. SVVS heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Zij wil in een veilige leefomgeving een school plaatsen. Maar omdat er geen sanitaire voorzieningen zijn en geen drinkwater voor handen is worden veel kinderen ziek. Ze hebben om een geldelijke donatie gevraagd om de watervoorziening op gang te brengen. De HVO steunt dit project met € 1.000, -. Zie voor meer informatie: www.svvs-wau.com


Spot Tanzania

In Kireta A in Tanzania wordt een drinkwaterproject opgestart. Er wordt een systeem aangelegd dat gebaseerd is op de zwaartekracht . Vanuit een riviertje wordt het halve dorp van water voorzien. De andere helft komt volgend jaar aan de beurt. De bevolking heeft aangegeven dat ze de drinkwatervoorziening graag willen hebben. Ze hebben een eigen bijdrage geleverd en werken mee om het systeem te realiseren. De HVO steunt dit project met € 500,-. Voor meer informatie: www.spottanzania.nl


Stichting Wollega Ethiopië

De stichting draagt bij aan de behandeling en ondersteuning voor mensen met de ziekte podoconiosis, oftewel olifantsbenen. De mensen krijgen hiervan ernstig misvormde voeten en benen. De stichting werkt samen met de lokale bevolking en plaatselijke klinieken. De HVO steunt dit project met € 500,-. Voor meer informatie: www.wollega-ethiopie.nl


Stichting Hensbroek Kindervakantie

Het doel van de stichting is het organiseren van vakanties voor kinderen die in een situatie verkeren waarin zij niet met hun ouders of verzorgers op vakantie kunnen. Ook dit jaar wordt dit georganiseerd. Wij steunen het project met € 500,-. Meer informatie over dit project zie: www.shkv.nl


Stichting Oud in Afrika

Sinds 2001 is deze stichting actief voor ouderen in Kenia en Ethiopië. Zij biedt ouderen opvang in het “Older Persons Home”, wanneer ze echt niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast zorgt de stichting ook voor thuiszorg. Het project wordt gesteund met € 500,-. Voor meer info, zie: www.oudinafrika.org


Stichting Scholenproject Cambodja “Rotterdam”

Het betreft een nieuw project; een opleiding voor jonge meisjes die door familieomstandigheden de studie moeten afbreken en vaak in de prostitutie terecht komen. Dit jaar is een begin gemaakt met de opleiding en volgend jaar komt de tweede groep. De stichting wordt met € 500,- gesteund. Voor meer informatie zie: www.sscr.nl