Projecten gesteund in 2017


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 15 november 2017


Stichting Tomeka Supports

De stichting steunt plattelandsontwikkeling van de allerarmsten op het platteland om zelfstandig verder te kunnen gaan met de eigen ontwikkeling. Tomoka helpt de doelgroep in Togo. Zie: www.stichtingtomokasupport.org


Stichting Dusabikane

Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi is voortgezet onderwijs onbetaalbaar.Wat moet er terechtkomen van deze generatie zonder hoop, zonder toekomstperspectief? De stichting Dusabikane reikt hun de helpende hand met een eenvoudige vakopleiding. Zie www.dusabikane.org


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 13 september 2017


Stichting Pamoja Kenia

Samen’, dat betekent pamoja in het Swahili, de taal die ze in Kenia spreken. En ‘samen’ is hoe de stichting wil werken. Iedere ontwikkeling dient in samenwerking met de lokale bevolking tot stand te komen. Samenwerking leidt tot duurzame oplossingen die worden gedragen door de mensen voor wie de oplossing wordt gerealiseerd. Hierbij richt de stichting zich vooral op waterprojecten en sanitaire projecten die tegelijk werkgelegenheid voor de lokale bevolking scheppen. HVO heeft gedoneerd voor deze projecten. Zie www.pamoja-kenia.com


Stichting Support YaYéme

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Daarnaast richt de stichting zich op verbetering van de educatie in het algemeen en verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap. Onze gift wordt besteed aan medicijnen, verbandmiddelen en pleisters. Zie www.meraihbintang.info


Stichting Siaya

Wij hebben contacten met de inwoners van het Sénégalese dorpje Yayème. Wij zijn een paar keer op familiebezoek geweest en zo in contact gekomen met de plaatselijke scholen, een van de vrouwengroepen, de mangotelers, het microkredietbankje en de Conseil Rural (een soort gemeentebestuur). De stichting heeft al verschillende projecten gefinancierd om de bewoners van Yayème te helpen. Wij steunen voor een groentetuin, toiletten in een school en de bouw van eren kleine keuken. Zie www.supportyayeme.nl


Stichting Amunia

Stichting Amuria richt zich op het bieden van hulp om de leefomstandigheden te verbeteren van de mensen in Oeganda in het algemeen en in het gebied Amuria in het bijzonder. Als gevolg van enorme tegenslagen leiden de mensen daar een zeer armoedig leven, waardoor er veel kindersterfte is. Het gebied Amuria heeft veel te lijden gehad door de terreur en later door overstromingen in hun gebied, waardoor al het gewas verloren ging. HVO sponsort voor een wasgelegenheid. Zie www.amuria.nl


Let’s Care

De stichting gelooft dat het mogelijk is om een mooiere wereld te creëren wanneer iedereen zich hier voor inzet. Ze voert projecten uit die deze missie ondersteunen daar in de wereld waar dat het meest nodig is. Door het ondersteunen van deze projecten of door het uitvoeren van eigen initiatieven. Hun eerste project is een tehuis voor mishandelde en misbruikte meisjes op de Filipijnen. Meer projecten volgen. Wij steunen het oprichten van een ecofarm. Zie www.letscare.net


Stop poverty

Door middel van kleinschalige projecten helpt Stop Poverty mee aan de strijd tegen wereldwijde armoede. Met de kennis en expertise van onze lokale partners helpen wij op een duurzame en effectieve manier op het gebied van scholing, watervoorziening, noodhulp, opvang voor daklozen en gezondheid. HVO steunt voor het opzetten van een waterzuivering. Zie www.stop-poverty.org


Hart & handen in actie

De Stichting richt zich in Afrika tot de bevordering van de ontwikkeling en integratie van Centraal-Afrikanen in Europa. ln het algemeen en in Nederland en België in het bijzonder. De doelstelling in Europa is de in Nederland woonachtige Centraal-Afrikanen bijeen brengen en integratie bevorderen en huisvrouwen stimuleren om in de maatschappij deel te nemen. HVO steunt uitbreiding school in Congo. www.hhcca.nl


Stichting Geloof Hoop en Liefde

De stichting wil de meest benadeelde en arme mensen helpen ongeacht; religie, ras, etnische achtergrond en leeftijd in het buitenland zoals Rwanda. Mensen die een genocide, oorlog, geweld, armoede of rampen hebben meegemaakt of de gevolgen daarvan ervaren. Dit op evangelische grondslag. Zie www.geloofhoopenliefderwanda.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 19 juli 2017


Stichting Internationale Kinderhulp

De stichting ondersteunt de wereldwijde projecten van International Childrens’ Care (ICC). ICC zorgt voor meer dan 500 kinderen die geen ouders meer hebben of waarvan de ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. Daarnaast kijkt ICC ook nog om naar de kinderen die rondom het project wonen. Dit doet ICC in vele landen. Onze gift wordt gebruikt voor het opzetten van boerderijen en aankoop melkkoeien. Zie www.internationalekinderhulp.nl


Stichting Meraih Bintang

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Daarnaast richt de stichting zich op verbetering van de educatie in het algemeen en verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap. Onze gift wordt besteed aan medicijnen, verbandmiddelen en pleisters. Zie www.meraihbintang.info


Stichting Siaya

Veel kinderen in Kenia hebben geen toegang tot een middelbare school. Toch is onderwijs de meest effectieve manier om kinderen in Siaya, Kenya, vooruit te helpen. Er is een kleinschalig hulpproject opgezet om dit te bevorderen. HVO heeft geld gedoneerd voor een moestuin en het houden van kippen. Zie www.siayaproject.nl


Stichting Mzungu 4Kenia

Enige doelstellingen van de Stichting zijn: Het bevorderen van het welzijn van de jongeren in Kenia en het creëren van mogelijkheden die hen motiveren om inspraak te hebben in de ontwikkeling van de leefgemeenschap. Het creëren van mogelijkheden om deze jongeren hun talenten maximaal te kunnen laten benutten en het spelen van een positieve rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Zie www.mzungu4kenia.nl


Claire Foundation

Het initiatief voor Stichting Claire Foundation is genomen door mensen die zelf zijn opgegroeid in Burundi maar door omstandigheden moesten vluchten. Het zijn drie vrouwen uit Burundi die iets willen doen voor hun vaderland. Het doel van de Stichting Claire Foundation is het inzamelen van gelden voor bestrijding van ziekten zoals Aids en Malaria, opvang van weeskinderen en het bouwen van school en apotheek. Daarnaast wordt hulp gegeven aan weduwen door begeleiding en training om zo onafhankelijk te worden. Gift is voor opstarten melkrundveehouderij. Zie www.clairefoundation.com


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 17 mei 2017


Stichting Force

De stichting geeft visueel gehandicapte kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden een kans hun levensomstandigheden door onderwijs en scholing te verbeteren. Aangezien blinden en slechtzienden niet of nauwelijks de letters in boeken kunnen zien, hebben ze informatie nodig in aangepaste vorm, zoals braille en grootletter boeken, gesproken boeken. Maar in landen waar de sociale voorzieningen (bijna) niet bestaan zijn de noden van blinden en slechtzienden zelden een prioriteit voor de overheid of buitenlandse hulporganisaties. Daarom blijven deze mensen vaak verstoken van scholing of vervolg onderwijs, waardoor ze nauwelijks de kans krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wij ondersteunen voor braille boeken op school. Zie www.f-force.nl


Stichting Studenten en Musaharproject

De stichting Studenten- en Musaharproject Nepal is actief op het gebied van:
• studentensponsoring;
• scholenbouw en -renovatie;
• computeronderwijs;
• water- en sanitaire voorzieningen.
SMPN maakt zich sterk voor het realiseren van de millenniumdoelstellingen. SMPN werkt nauw samen met Nepalese partners. Dat betekent samen de ontwikkeling bevorderen van kansarme studenten en inwoners van Nepal. Onze gift is voor watervoorzieningen en schoolmeubilair. Zie www.studentenprojectnepal.nl


Stichting Nepalese Kinderen in Nood

Hulp voor Nepalese kinderen in Phulkharka. Donatie voor inventaris, keukenspullen en beddengoed.


Stichting Ghana Haarlem

De Stichting Ghana-Haarlem is er voor iedereen die het leuk, zinvol en interessant vindt om meer bekendheid te geven aan Ghana en de Ghanese cultuur. Daar waar mogelijk probeert onze stichting de ontwikkeling van Ghana te ondersteunen door hulp te bieden bij projecten op het gebied van: onderwijs, gezondheidszorg, watervoorzieningen, hygiëne en welzijn. De stichting heeft zich ook ten doel gesteld om de inburgering te bevorderen van in Nederland woonachtige Ghanezen, door ze wegwijs te maken in de Nederlandse regelgeving en taalachterstanden op te heffen. De donatie is voor uitbreiding van een schoolgebouw. www.ghanahaarlem.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 15 maart 2017


Stichting Fadhili

Fadhili is een swahili woord dat betekent zorgen. We maken zorgen over de situatie in onze landen van herkomst en wij willen zorgen dat het beter gaat. Wij zijn op het idee gekomen om een stichting te starten om mensen te helpen. Door onze krachten te bundelen kunnen wij de kwaliteit van veel levens in Afrika verbeteren. Onze activiteiten bestaan uit fondsen werven, ontwikkelingsprojecten ondersteunen scholen te bouwen, kleding en andere basisbehoeften te voorzien aan de allerarmsten. en activiteiten organiseren in Nederland om onze werkzaamheden bekend te maken.


Stichting Kinderhuis Cambodja

Stichting Kinderhuis Cambodja is opgericht voor financiële ondersteuning van Kinderhuis OPC. Dit kinderhuis is acht jaar geleden gestart met enkele kinderen. Vervolgens is de zorg uitgebreid tot 33 kinderen in de leeftijd van 2 tot 19 jaar. Het zijn ouderloze kinderen die ook niet meer door andere familie kunnen worden opgevangen. Vaak hebben zij in hun jonge leven al een trieste geschiedenis achter de rug. In het kinderhuis vinden zij een veilige, geborgen plaats.


Stichting NIMBA

STICHTING NIMBA werd in 1994 opgericht om goede kleinschalige, directe hulp te verlenen aan gehandicapten en de allerarmsten in de West-Afrikaanse republiek Guinee. We willen hen zo in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. "NIMBA", godin van vruchtbaarheid en voorspoed, wordt in Guinée op de schouders door de velden gedragen, terwijl om een goede oogst wordt gebeden. De donatie is voor cursusmateriaal. Zie www.nimba.nl


Stichting Diya Dhara

De hulpverlening is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote diversiteit. Kern daarbij is dat de hulp basaal is (bijvoorbeeld gericht op scholing of verkrijgen van inkomen) en dat het de zelfredzaamheid van de mensen vergroot, zodat de hulp ook afgebouwd kan worden. Ook proberen we de woonomstandigheden van de mensen te verbeteren. De dagelijkse controle op de projecten vindt plaats door lokale contactpersonen. Vertegenwoordigers van de Stichting gaan minimaal eenmaal per jaar voor een langere periode naar Sri Lanka om ook zelf de voortgang te bewaken.. Zowel reis- als verblijfskosten zijn daarbij voor eigen rekening van de vertegenwoordiger. Onze donatie is voor studie ondersteuning. Zie www.diyadhara.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 18 januari 2017


Stichting Karamoja Arts

Kotido is een klein stadje in het noorden van Oeganda, in het district Noord Karamoja. De mensen die hier wonen horen bij de JIE, een aparte groep binnen de Karimojong. De Karimojong zijn een van oorsprong nomadisch volk die leeft van veeteelt en van wat er te vinden is in de savanne. Het is jaren een onveilig gebied geweest, waar men niet durfde te reizen. Maar sinds de Oegandese regering de Karimojong heeft ontwapend, is de veiligheid terug. Mensen keren terug in de dorpen en beginnen landbouw te bedrijven. Ook toeristen beginnen het nog onontdekte Karamoja te verkennen. Karamoja Arts probeert Karamoja weer op de Oegandese kaart te zetten op een positieve manier. Karamoja Arts ondersteunt lokale ondernemers en helpt vrouwen in het vinden van levensonderhoud. Zie www.karamojaarts.com


HHCCA

De Vereniging HHCCA werkt mee aan de ontwikkeling van de landen in Centraal Afrika. Armoedebestrijding is hierbij een speerpunt. Daarmee draagt de vereniging bij aan een duurzame sociale en economische ontwikkeling van kwetsbare groepen binnen de centraal Afrikaanse maatschappij. De gift is voorwatertanks en een opleiding voor metselaars. Zie www.hhcca.nl


Stichting Rhiza

Het is onze visie dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit is samen met discriminatie een groot onrecht. Het leidt tot drugs en alcoholgebruik, tienerzwangerschappen en criminaliteit. Stichting Rhiza heeft als doel het ontwikkelen van sterke zelfredzame leefgemeenschappen. We concentreren ons op Zuid-Afrika en Ghana. We doen dit door projecten aan te pakken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en beroepsgerichte trainingen voor jongeren, alsmede het verstrekken van microkredieten voor beginnende ondernemers. De gift is voor uitbreiding onderwijs aan boerinnen. Voor meer info zie: www.rhiza.nl


CSNHA

Het doel van CSNHA is het ontwikkelen en toepassen van projecten die de verbetering van de levensstandaard van weduwen en kinderen in Sri Lanka zal vergemakkelijken. Het ontwikkelen van programma's die het welzijn van mensen die direct of indirect zijn door de negatieve effecten van de post-oorlogssituatie in hun land getroffen zullen verbeteren. Donatie voor opzetten melkveehouderij. Zie www.csnha.com


SPOT Tanzania

SPOT Tanzania is een Nederlandse stichting die fondsen werft en belangen behartigt voor de Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Chamavita ondersteunt dorpen in Noordoost-Tanzania bij het verbeteren van hun drinkwatervoorziening. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de drinkwatervoorzieningen. Chamavita is bezig met de oprichting van een drinkwaterbedrijf, dat de dorpen zal ondersteunen met professioneel onderhoud en beheer. Gift is voor drinkwaterproject. Zie www.spottanzania.nl


Resource Link Foundation

Ten behoeven van de bevolking van Ghana het geven van voorlichting over: HIV, AIDS, TBC en andere ziektes, bestrijding vrouwenbesnijdenis en milieu en gezondheid alsmede ondersteuning bij het basisonderwijs. Donatie is voor waterinstallatie en schoolmaterialen. Voor info zie: www.rlfn.nl


Stichting Nepalese Kinderen in Nood

Hulp voor Nepalese kinderen in Phulkharka. Donatie voor inventaris, keukenspullen en beddengoed.