Projecten gesteund in 2018


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 3 oktober 2018


Stichting Dusabikane

Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi is voortgezet onderwijs onbetaalbaar. Wat moet er terechtkomen van deze generatie zonder hoop, zonder toekomstperspectief? De stichting Dusabikane reikt hun de helpende hand met een eenvoudige vakopleiding. Donatie voor bouw drinkwaternet. Zie www.dusabikane.org


Stichting El Arbol

Bij deze stichting staan drie waarden centraal: compassie, gelijkwaardigheid en zorg voor de aarde. Samen met lokale partijen ondersteunen, ontwikkelen of financieren we projecten die hieraan bijdragen. Gift voor bouw medisch verzorgingsgebouw Zie www.elarbol.nl


Waterproject Gambia

In verband met ons veertig jarig bestaan hebben we dit project gesteund. De bevolking van Gambia gaat met materialen uit de buurt een put aanleggen. Dan hoeven ze niet steeds naar de rivier te lopen om water te halen. Het project wordt vanuit Nederland gecoördineerd. HVO krijgt regelmatig een update van de werkzaamheden.


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 18 juli 2018


Stichting Ibota

Het doel van de stichting is kansarme mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden om een vak te leren en dit te laten uit oefenen om op deze wijze te kunnen voorzien in eigen middelen van bestaan. Donatie voor filters van schoon drinkwater met € 500,-. De site is www.ibota.org


Stichting Eye For Others

De stichting wil jonge mensen met elkaar in contact brengen, elkaar ontdekkend laten versterken, zodat zij en wij verder ontwikkelen in ons bewustzijn. Iedereen krijgt daardoor meer inzicht en begrip voor de verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen om ons heen. De nadruk van Eye For Others blijft gericht op kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven. Maar ook hun vaak in moeilijke omstandigheden levende moeder, oma, zorggever. HVO doneert € 500,- voor opknappen huisje. Zie www.eyeforothers.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 16 mei 2018


Stichting Pequenita

Stichting Pequenita heeft het doel kleinschalige projecten te ondersteunen die de sociaal economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen in ontwikkelingslanden bevorderen. Pequenita betekent ‘kleintje’. De stichting steunt groepen vrouwen in Burkina Faso, Niger, Suriname en Zuid-Afrika. HVO steunt voor de hulp aan geestelijk en mentaal gehandicapte vrouwen met € 500, -. Zie www.pequenita.nl


Stichting GA in Nederland

GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, met hart en handen, aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is. GAiN richt zich daarbij op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven. Donatie voor bouw waterpompen in Benin met € 1.000,-. Zie www.gainhelpt.nu


Stichting Hulp aan Nubra

De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van dokter Rigzin Tundup, om de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien en medische hulp te kunnen bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh. HVO doneert € 500,-. Zie www.nubra.nl


Stichting Creatief Hart

Wij, het bestuur van deze ANBI stichting, zetten ons in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun fysieke en/of verstandelijke beperkingen. Voor een uitwerking van ons doel verwijzen wij u naar het BDonatie voor een landbouwproject voor jongeren. Voor meer info: www.stichtingcreatiefhart.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 14 maart 2018


Stichting Faso

HVO steunt voor een drinkwaterproject bij scholen. Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West-Afrika. Ze richten ons met name op de commune Midebdo – dat uit 52 dorpjes bestaat - in het uiterst zuidelijke puntje van het land. Ze ondersteunen de lokale initiatieven om de bestaanszekerheid van de bevolking daar te verbeteren. Denk daarbij aan projecten als het bouwen van waterpompen en schoolgebouwen en het verzorgen van onderwijsmaterialen en microkredieten voor jonge ondernemers. Zie www.faso.nl


Stichting Diya Dhara

De hulpverlening van Diya Dhara is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote diversiteit. Kern daarbij is dat de hulp basaal is (bijvoorbeeld gericht op scholing of verkrijgen van inkomen) en dat het de zelfredzaamheid van de mensen vergroot, zodat de hulp ook afgebouwd kan worden. Ook proberen we de woonomstandigheden van de mensen te verbeteren. De dagelijkse controle op de projecten vindt plaats door lokale contactpersonen. Zie www.diyadhara.nl


Stichting Haïti Contact

Stichting Haïti Contact is in september 2007 opgericht. De drijvende krachten achter de stichting zetten zich vrijwillig in. Zij hebben als centraal doel het dagelijkse leven van de mensen aan de onderkant van de samenleving, bij voorbaat vrouwen en kinderen, te verbeteren door middel van een zelfstandig bestaan mogelijk te maken. Door de zware aardbeving op 12 januari 2010 heeft de stichting vanaf dat moment een groei doorgemaakt waardoor we, mede door de Haïtiaanse gemeenschap in Nederland, direct hulp hebben kunnen bieden aan de mensen op Haïti. De website is: www.haiticontact.nl


Stichting Rondom Baba

Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf. Vanuit het motto neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. Voor meer info zie: www.rondombaba.nl


Stichting Makatoo Espoir

Stichting Makotoo Espoir heeft als missie om mensen in een zwakke economische positie in Afrika te ondersteunen. Ze kunnen niet geheel Afrika behappen en daarom richten we ons in eerste instantie op Benin, omdat we nu daar de situatie hebben gezien en er contacten hebben gelegd. Benin is een arm, maar stabiel land. Het risico dat de resultaten van onze projecten in Benin door politieke onlusten of oorlogen teniet worden gedaan, is daarom klein. Daarbij richten ze zich op de jongeren van het platteland. Ze willen hen ondersteunen om de landbouwproductie te verhogen. Dit zal hen ten eerste meer inkomen geven, zodat ze niet de noodzaak zien om naar de grote stad te trekken. Ten tweede zal de voedselsituatie van heel Benin verbeteren, waardoor het hele land er op vooruitgaat. Er zijn genoeg mogelijkheden om deze landbouwproductie te verbeteren. Donatie van € 500,- voor een landbouwproject voor jongeren. Zie www.makotoo.webnode.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 17 januari 2018


Stichting Nepalese Kinderen in Nood

HVO steunt voor de afbouw van een school met elektra en sanitair.

Stichting De Morgenster

Stichting De Morgenster werd door Béatrice Aartman-Rurakubagura. Béatrice is afkomstig uit Burundi en heeft daar ervaring opgedaan met het verlenen van hulp aan kwetsbare kinderen en vrouwen. De stichting werkt in nauwe samenwerking met stichtingen in Burundi en zet steeds meer programma’s en projecten op om de kwetsbare kinderen, vrouwen en ouderen in Burundi een hoopvolle toekomst te geven. De donatie is voor een drinkwatertank en toiletten. Zie www.stichtingdemorgenster.nl


SPOT Tanzania

SPOT Tanzania is een Nederlandse stichting die fondsen werft en belangen behartigt voor de Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Chamavita ondersteunt dorpen in Noordoost-Tanzania bij het verbeteren van hun drinkwatervoorziening. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de drinkwatervoorzieningen. Chamavita is bezig met de oprichting van een drinkwaterbedrijf, dat de dorpen zal ondersteunen met professioneel onderhoud en beheer. HVO sponsort een drinkwaterproject. Zie www.spottanzania.nl


Stichting Rolstoelbus Thijs

De doelstelling van de stichting is het comfortabel vervoer aanbieden aan iedereen die gebruik moet maken van een gewone of elektrische rolstoel. Ook als u tijdelijk een rolstoel gebruikt kunt u voor vervoer bij ons terecht. Heeft u geen rolstoel, maar bent u welslecht ter been, dan stellen wij u voor de rit een rolstoel ter beschikking. De stichting biedt vervoer zonder winstoogmerk. Onze kilometerprijs is slechts gebaseerd op de kosten voor aanschaf, onderhoud en vervanging van de bus. We zijn onafhankelijk van de gemeente en ontvangen geen subsidies. Onze extra onkosten worden gedekt door donaties van particulieren en stichtingen. Zie www.rolstoelbusheerhugowaard.nl


Stichting BEBO Bakery

BEBO Bakery streeft ernaar de lokale voedselvoorziening in Ghana te verbeteren door startkapitaal te verstrekken aan ondernemende mensen in de landbouw en voedselproductie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan schoolvoeding gebaseerd op soja. De resultaten van een eerste pilot: Soja Schoolmelk Project 2009, waren zodanig dat een honderdtal scholen zich voor een tweede pilot heeft aangemeld voor dagelijkse maaltijden tegen kostprijs, €0,20, verzorgd door BEBO Bakery Daarnaast verzorgt zij beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen. HVO steunde een buurt waterpomp. Zie www.bebobakery.com