Projecten gesteund in 2019


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 16 januari 2019


Spot Tanzania

SPOT Tanzania en Chamavita werken nu al ruim 30 jaar aan de ontwikkeling van nieuwe waterprojecten. Hiermee hebben wij meer dan 80.000 Tanzanianen aangesloten op schoon drinkwater, en ieder jaar worden dit er meer. Bijna al deze projecten liggen in de Usamabara Mountains, in het noordoosten van Tanzania (kaartje). Door het bergachtige karakter van dit gebied, kunnen wij werken met zogenoemde gravitatie-systemen. Boven in de bergen, in het oorspronkelijk bos wordt een bron gezocht die voldoende water heeft voor het aantal inwoners van het betreffende projectgebied. Vaak is het nodig om bronnen eerst uit te diepen of verschillende kleine stroompjes aan elkaar te koppelen. De totale hoeveelheid beschikbaar water wordt opgevangen in een reservoir achter een dam die gemetseld wordt met bakstenen en cement. Met buizen en indien nodig met zogenoemde ‘break pressure-tanks‘ wordt het schone water naar beneden geleid tot in grote opslagtanks in de dorpen. Vanuit deze tanks wordt het water met een buizenstelstel verspreid naar tientallen dorpskranen in de dorpen. Bij de dorpskranen bouwen we ook wastafels, zodat hier ook kleren gewassen kunnen worden. Zodra een project is opgeleverd, ondersteunen wij de inwoners om ook te gaan betalen voor dit schone drinkwater. De site is www.spottanzania.nl


Stichting Siaya

De werklocatie van de stichting is Ugunja in Kenia. Ze werken volgens een model. Hierbij spelen de volgende zaken een rol. Zekerheid, leerlingen krijgen les met of zonder schoolgeld, leerlingen eigen schoolgeld laten verdienen en inkomsten genereren uit moderne landbouw en veeteelt. De donatie is voor een irrigatiesysteem.


Stichting Pygmee naar school

De stichting stelt zich primair ten doel scholen op te richten zodat de pygmee-kinderen basisonderwijs kunnen volgen. Het pygmee-volk wordt gediscrimineerd op sociaal, economisch en cultureel gebied, veroorzaakt door uiterlijke kenmerken en culturele afstand. Ze zijn bijvoorbeeld duidelijk kleiner dan de gemiddelde bevolking van Burundi. Om de samenleving op termijn beter met elkaar geïntegreerd te krijgen is goed onderwijs heel belangrijk. De pygmeeën wonen als gevolg van discriminatie veelal in de bossen of bergen buiten de stad en hebben vaak generaties lang geen onderwijs genoten, waardoor ze analfabeet zijn gebleven. Ze leven van de landbouw en zijn dikwijls op de vlucht. De oogst mislukt regelmatig als gevolg van hevige regenval. Hierdoor leven ze in grote armoede. De donatie is voor onderwijs spullen en een goed toiletgebouw. www.pygmeenaarschool.nl


Resource Link Foundation

Resource Link Foundation Netherlands zet zich in voor een beter ontwikkeld Ghana. Dit doen wij door middel van de ondersteuning van educatie, het creëren van sanitaire voorzieningen en het bouwen van waterbronnen. Dit gebeurt allemaal lokaal, want we doen het samen. De donatie is voor een waterinstallatie en een toiletgebouw. Zie www.rlfn.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 13 maart 2019


Stichting Diya Dhara

De hulpverlening is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote diversiteit. Kern daarbij is dat de hulp basaal  is (bijvoorbeeld gericht op scholing of verkrijgen van inkomen) en dat het de zelfredzaamheid van de mensen vergroot, zodat de hulp ook afgebouwd kan worden. Ook proberen we de woonomstandigheden van de mensen te verbeteren. De dagelijkse controle op de projecten vindt plaats door lokale contactpersonen. Vertegenwoordigers van de Stichting gaan minimaal eenmaal per jaar voor een langere periode naar Sri Lanka om ook zelf de voortgang te bewaken. De contactpersonen vertellen ons dat dit heel belangrijk is, zo voelen de mensen zich heel verantwoordelijk voor de hulp die ze krijgen. Zowel reis- als verblijfskosten zijn daarbij voor eigen rekening van de vertegenwoordiger. Zie www.diyadhara.nl


Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders

HospitaalBroeders Nederland richt zich alleen op de 19 Afrikaanse ziekenhuizen die door Afrikaanse broeders worden geleid. Onder het motto ‘Klein in Nederland, groots in Afrika’ voert HospitaalBroeders kleinschalige succesvolle projecten uit in deze ziekenhuizen. Zorg is de core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom investeert Hospitaalbroeders ook in onderwijs, schoon water en voedselzekerheid. We hebben een ANBI-beschikking. De site is: www.hospitaalbroeders.nl


Stichting Worae Care

De stichting geeft voorlichting in Ghana en in Nederland. De situatie in Ghana wat betreft de ziekenhuizen ligt ver beneden niveau. 1 thermometer op 500 mensen, bijna geen verbandspullen of apparatuur, geen koelkast en toch ruim 2000 patiënten per maand. Dat is dringend toe aan verbetering, dit maatschappelijke project zorgt voor deze verbetering. Hier zetten alle betrokkenen zich voor de volle 100% voor in en werken met elkaars steun aan de ontwikkeling van de verbetering van de zorg in Ghana. Zie www.stichtingworaecare.nl


Stichting Sambing Bibir

De Stichting Sumbing Bibir heeft als doel chirurgische behandeling mogelijk te maken van kinderen die met een lipspleet en/of open gehemelte geboren worden op de Indonesische eilanden. Bovendien streeft zij er naar kennis over te dragen aan Indonesische collega’s en wetenschappelijk materiaal te verzamelen voor preventie en verbetering van behandelmethoden. www.sumbingbibir.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 15 mei 2019


Stichting Nimba

Stichting Nimba werd in 1994 opgericht om goede kleinschalige, directe hulp te verlenen aan gehandicapten en de allerarmsten in de West-Afrikaanse republiek Guinee. We willen hen zo in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zie www.nimba.nl


Stichting ONG Education

Stichting Ong Education werkt op basis van nauwkeurig omschreven, door de Senegalezen gekozen, projecten. Per project wordt de opdracht aan lokale aannemers gegund op basis van gedetailleerde offertes. Zie www.ong-education.org


BGM Social; Service Centre Trust India

BGM is een charitatieve instelling in India. Ze probeert de zwakkeren in de samenleving, met name vrouwen en kinderen te ondersteunen. BGM concentreert zich op de opleidingen voor kinderen. De site is www.bgmcharity.org


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 17 juli 2019


Waterproject Gambia

In verband met ons veertig jarig bestaan hebben we dit project gesteund. De bevolking van Gambia gaat met materialen uit de buurt een put aanleggen. Om het project goed af te ronden is er nog € 500,- nodig. De HVO heeft dat bedrag gedoneerd


Stichting Ibota Cleanwater

De visie van de Stichting IBOTA (International Bridge Of Technical Assistance) is dat kansarme mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden om een technisch vak te leren en ze dit te laten uitoefenen, om op deze wijze te kunnen voorzien in eigen middelen van bestaan. Het verrichten van wat daarmee verband houdt of dat kan bevorderen in de meest uitgebreide zin. HVO geeft € 500,- aan de stichting. Voor meer info zie www.ibota.org


Stichting Help Flores

Stichting Help Flores helpt de arme mensen in de regio Sikka, op het eiland Flores in Indonesië. Wij helpen met gezondheidszorg, sanitair, drinkwater, scholing, opvang e.d. Allemaal projecten waarvan de prioriteit is vastgesteld door de bevolking zelf! Niet door ons als westerse stichting. Ze doen dit op vrijwillige basis. HVO doneert € 500,- voor het opzetten van toiletten en een wasunit. Zie www.helpflores.info


Stichting Elizabeth Hospital Ghana

De stichting bouwt een Intensiv care centrum voor pasgeboren kinderen in Ghana. De HVO doneert € 500,-.


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 11 september 2019


Stichting Be-come

BE-COME  is een stichting die zich richt op het zelfredzaam maken van mensen en hun initiatieven in ontwikkelingslanden. Dit doen we door ze financieel te ondersteunen en ze te adviseren bij de initiatieven en projecten die ze doen. Uiteindelijk willen we samen met hen ervoor zorgen dat ze op eigen benen kunnen staan. Donatie van € 500,- is voor de installatie van een waterpomp en irrigatiesysteem. Zie www.be-come.nl


Stichting Creatief Hart

De Stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun fysieke, verstandelijke of geestelijke beperkingen. De gift van € 500,- is bestemd voor het onderwijs aan deze kinderen. Zie www.stichtingcreatiefhart.nl


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 13 november 2019


Stichting Hart en Handen in Actie

Onze vereniging HHCCA verzamelen donaties van mensen van goede wil en van Nederlandse filantropische organisaties om de armste gezinnen, en vooral de kinderen van onze weeshuizen ,in Congo te helpen. Wanneer de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, bieden we financiële steun om een klein bedrijfje (bijvoorbeeld een timmermanswerkplaats of naaiatelier) op te zetten waarmee men zelf financiële middelen kan genereren voor het dagelijkse levensonderhoud. De donatie van € 500,- is bestemd voor een schoon drinkwatersysteem. Zie www.HHCCA.nl


Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Het voornaamste doel van de stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal is de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking op het platteland. We richten ons vooral op vrouwen en kinderen. Elk jaar ondersteunen wij er een aantal structurele projecten, die jaarlijks terugkeren en een aantal kortlopende projecten die in een jaar worden afgerond. HVO geeft € 500,- voor de bouw van een watertoren. Zie www.spsenegal.nl


Stichting Vrienden Holten Bedanda

De internationale verspreiding van de Calabash Cisterne zet door. Een Calabash Cisterne is een zelfgemaakte watertank. In 10 Afrikaanse landen wordt onze Cisterne gebouwd.. Een nieuw verschijnsel is dat Afrikaanse trainers door Afrika reizen om collega’s te trainen: trainers van Guinea-Bissau, Congo en Kenya reizen naar Guinee-Conakry, Senegal, Tanzania en Malawi. Onderlinge ontwikkeling! De Calabash Cisterne verkoopt zichzelf. HVO doneert € 500,- voor de Calabash Cisterne. Zie www.degevuldewaterkruik.nl


Stichting Dusabikane

Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi is voortgezet onderwijs onbetaalbaar. Wat moet er terechtkomen van deze generatie zonder hoop, zonder toekomstperspectief? De stichting Dusabikane reikt hun de helpende hand met een eenvoudige vakopleiding. Een gift van € 500,- voor herstel van de waterleidingen. Voor meer info zie www.dusabikane.org